Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towarów.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy wysłać do nas (tz-gesundheit GmbH& Co. KG, Yburgstr. 116, 76534 Baden-Baden, Niemcy, service@tz-gesundheit.de, telefon: + 49 7223 800 68 42) jasne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub e-mail) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Na naszej stronie internetowej tz-gesundheit.de/de można również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną formularz anulowania modelu lub inną jednoznaczną deklarację. W przypadku skorzystania z tej możliwości niezwłocznie (np. e-mailem) prześlemy potwierdzenie otrzymania takiego odwołania.

 

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

 

Konsekwencje odwołania

 

Jeśli odwołasz tę umowę, zapłaciliśmy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa mieć), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij.)

 

An tz-gesundheit GmbH & Co. KG, Yburgstr. 116, 76534 Baden-Baden, Niemcy, service@tz-gesundheit.de

 

Ja/my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy na zakup następujących rzeczy

Towar (*)/świadczenie następującej usługi (*)

 

Zamówienie (*)/odbiór (*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

 

- Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Specjalne instrukcje

Jeśli sfinansujesz tę umowę kredytem, ​​a później ją cofniesz, nie jesteś już związany umową kredytu, pod warunkiem, że obie umowy tworzą jednostkę gospodarczą. Należy to założyć w szczególności, jeśli jesteśmy jednocześnie Twoim pożyczkodawcą lub jeśli Twój pożyczkodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeżeli otrzymaliśmy już pożyczkę, gdy unieważnienie staje się skuteczne, Twój pożyczkodawca przejmie nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do Ciebie w odniesieniu do skutków prawnych unieważnienia lub zwrotu. To ostatnie nie ma zastosowania, jeżeli przedmiotem niniejszej umowy jest nabycie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, dewiz lub instrumentów pochodnych).

 

Jeśli chcesz w jak największym stopniu uniknąć zobowiązania umownego, skorzystaj z prawa do odstąpienia od umowy, a także odwołaj umowę pożyczki, jeśli również masz prawo do odstąpienia od umowy.

 

Instrukcja cofnięcia stworzona przez prawnika Trusted Shops we współpracy z FÖHLISCH Rechtsanwälte.